Algemene Voorwaarden


      Aanbod en kwaliteit

 1. World Seed Program streeft naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van producten en informatie.
 2. Onze zaden betrekken wij uitsluitend van gerenommeerde zaadbedrijven en bevatten geen genetisch gemanipuleerde zaden.
 3. Onze zaden zijn geen hybride rassen en mogen gebruikt worden voor zaadvermeerdering.
 4. De vermelde kiemkrachtpercentages zijn minimumnormen die vastgesteld zijn door onze leveranciers, afwijkingen zowel naar boven als naar beneden zijn mogelijk.
 5. Alle leveringen geschieden onder voorbehoud van zaadbeschikbaarheid. De te leveren soorten en/of rassen kunnen daarom afwijken van wat er vermeld staat op onze website.
 6. Indien een soort en/of ras niet beschikbaar is zal er zoveel mogelijk gestreefd worden naar een gelijkwaardige vervanging van het te leveren soort en/of ras.
 7. Aan de getoonde verpakkingen, opschriften en afbeeldingen op onze website kunnen geen rechten worden ontleend.
  Verpakkingen, opschriften en afbeeldingen in de leveringen kunnen hiervan afwijken.

  Prijzen & betalingen

 8. Alle vermelde prijzen op onze website zijn onder voorbehoud en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 9. Een door ons opgemaakte offerte is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van 14 dagen.
 10. Een door u geaccordeerde offerte wordt als een bestelling aangemerkt.
 11. Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden.
 12. Bij een factuurbedrag van €500 of hoger dient minimaal 50% van het factuurbedrag vooruit betaald te worden voordat tot levering wordt overgegaan. Voor alle deelbetalingen ontvangt u een aparte factuur.
 13. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum op onze rekening te zijn bijgeschreven.
 14. Bij levering aan particulieren wordt pas tot levering overgegaan nadat het volledige bedrag inclusief de portokosten op onze rekening is bijgeschreven.
 15. Annulering van een bestelling is kosteloos mits de annulering schriftelijk en binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling door ons is ontvangen en er nog geen (deel-) betaling door ons is ontvangen.
 16. Na ontvangst van een (deel-) betaling is annulering niet meer mogelijk.


  Levering en uitvoering

 17. Bestellingen worden in overleg met u afgeleverd, afspraken over de leveringstermijn worden schriftelijk door ons bevestigd.
 18. In geval van overmacht zijn wij niet gebonden aan de afgesproken leveringstermijn. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de gemaakte afspraken verhinderen, en die niet aan ons zijn toe te rekenen.
 19. Leveringen van bestellingen met een factuurbedrag van €500 of hoger worden verstuurd onder dekking van een transportverzekering, tenzij u schriftelijk aangeeft geen transportverzekering te willen.
 20. Leveringen van bestellingen met een factuurbedrag lager dan €500 worden verstuurd zonder een transportverzekering, tenzij u schriftelijk aangeeft wel een transportverzekering te willen.
 21. Leveringen van bestellingen zonder een transportverzekering zijn volledig voor risico van de afnemer. World Seed Program accepteert geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van bestellingen zonder transportverzekering.
 22. Na ontvangst van uw bestelling dient u deze zo spoedig mogelijk te onderzoeken op de juistheid ervan. Afwijkingen en/of beschadigingen dient u binnen 7 dagen na ontvangst aan ons te melden.

  Transport en export

 23. World Seed Program accepteert geen aansprakelijkheid voor vertragingen en oponthoud voor, tijdens en na transporten die door de afnemer zelf worden uitgevoerd of uit laat voeren.
 24. Bij export van onze producten naar landen buiten de EU is de afnemer te allen tijde verantwoordelijk voor de aanwezigheid en beschikbaarheid van de juiste adressering, documenten en vergunningen.
 25. Alle kosten die voortvloeien uit het ontbreken van de juiste documenten en/of vergunningen komen voor rekening van de afnemer.
 26. Een door ons geleverd Fytosanitair Certificaat voldoet aan alle eisen die de Plantenziektekundige Dienst van het land van bestemming stelt maar sluit vertraging en oponthoud bij (verkeers-) controles, grensovergangen en bij de douane-inklaring niet uit.
 27. Bij bestellingen die bestemd zijn voor export naar landen buiten de EU kan op verzoek van de afnemer het BTW 0-tarief door ons worden gehanteerd. In deze gevallen dient de afnemer ervoor te zorgen dat wij een bewijs van uitvoer ontvangen zodra de goederen zijn geëxporteerd.
 28. Onder afnemer wordt verstaan de persoon of organisatie die de bestelling bij ons heeft geplaatst.


  Overige voorwaarden

 29. In geval van een geschil is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de geleverde prestatie.
 30. In geen enkel geval zijn wij verantwoordelijk voor enige vorm van gevolgschade.
 31. Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Voorwaarden periodiek te herzien.
 32. De Nederlandse tekst van onze Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 33. Op elke overeenkomst tussen een afnemer en World Seed Program is het Nederlands recht van toepassing.